Hướng dẫn cho cộng tác viên

Hướng dẫn cộng tác viên sử dụng hệ thống Finhou.com

D01 - Hướng dẫn đăng ký thành viên

Bước 1: Đăng ký tài khoản trên hệ thống theo link sau Đăng ký

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin ...

Xem thêm

D100 - Hướng dẫn đăng ký cộng tác viên

Bước 1: Đăng nhập hệ thống theo link sau: Đăng nhập

Bước 2: Đi tới trang đăng kí cộng tác viên theo link sau: Đăng kí CTV

Xem thêm

D02 - Sử dụng tính năng chuyển đổi vai trò trên trang

Bước 1: Đăng nhập website với tên đăng nhập( email) và mật khẩu đã đăng ký

Bước 2:Chuyển đến trang thành viên (Dashboard) để sử dụng tính năng chuyển vai trò ...

Xem thêm

D102 - Sử dụng màn hình Dashboard của cộng tác viên

Bước 1: Đăng nhập website với tên đăng nhập( email) và mật khẩu đã đăng ký

Bước 2:Chuyển đến trang thành viên chuyển vai trò thành cộng tác viên để sử dụng trang (Dashboard) của cộng tác viên...

Xem thêm

D103 - Hướng dẫn chọn loại quản lý bất động sản

Bước 1: Đăng nhập hệ thống theo link sau: Đăng nhập

Bước 2:Ở trang thành viên bạn chọn loại quản lý bất động sản ở mục Quản lý bất động sản và bắt đầu đưa bất động sản lên hệ thống....

Xem thêm

D104 - Hướng dẫn đưa bất động sản quản lý độc lập

Bước 1: Đăng nhập tài khoản bằng tên đăng nhập và mật khẩu đã đăng ký trên hệ thống.

Bước 2:Click vào mục trang thành viên, chọn đưa bất động sản độc lập và điền đầy đủ thông tin trên form đưa bất động sản lệ hệ thống.

Xem thêm

D105 - Bước 1: Chọn loại và địa chỉ - bđs quản lý độc lập

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đăng kí.

Bước 2:chọn thêm mới bất động quản lí độc lập, giao diện sẽ hiện lên các bước thêm nhà cho thuê, ở bước 1 người dùng sẽ chọn loại bđs (bao gồm cả bđs con) và chọn địa chỉ bao gồm tỉnh/ thành phố, quận/ huyện, phường/ xã ...

Xem thêm

D106 - Bước 2: Mô tả bất động sản - bđs quản lý độc lập

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản đại lý bằng tên đăng nhập và mật khẩu đã đăng ký

Bước 2:Sau khi click vào mục Thêm nhà thuê, giao diện sẽ tiến đến bước 2 Mô tả (Cập nhật thông tin nhà cho thuê), ở đây người dùng sẽ nhập tiêu đề, Mô tả (ngắn, chi tiết) cho bất động sản. ...

Xem thêm

D107 - Bước 3: Thông tin bất động sản - bđs quản lý độc lập

Bước 1: Đăng nhập hệ thống theo link sau: Đăng nhập

Bước 2:Sau khi click vào mục Tiếp theo, giao diện sẽ hiện đến bước 3: thông tin nhà cơ bản,v..v

Xem thêm

D108 - Bước 4: Upload ảnh, ảnh 360, video, video 360 - bđs quản lý độc lập

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản đẫ đăng kí trên hệ thống.

Bước 2:Chọn mục "quản lí bất động sản" và click vào " quản lí độc lập" trên thanh menu ...

Xem thêm

D109 - Bước 5: Thông tin dịch vụ, quy chế - bđs quản lý độc lập

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống bằng tên đăng nhập và mật khẩu đã đăng ký.

Bước 2:Chọn mục "quản lí bất động sản" trên thanh menu rồi click vào quản lí độc lập...

Xem thêm

D110 - Hướng dẫn đưa bất động sản quản lý theo nhóm

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản đại lý bằng tên đăng nhập và mật khẩu đã đăng ký

Bước 2:Vào trang thành viên và chọn quản lí bất động sản ...

Xem thêm

D111 - Bước 1,2,3,4 Thông tin bất động sản cha - bđs quản lý theo nhóm

Bước 1: Đăng nhập hệ thống theo link sau: Đăng nhập

Bước 2:Ở trang thành viên bạn chọn “ Quản lí theo nhóm“ trên thanh menu ...

Xem thêm

D112 - Bước 5: Thêm, quản lý bđs con - bđs quản lý theo nhóm

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống bằng tên đăng nhập và mật khẩu đã đăng ký.

Bước 2:Chọn mục "quản lí bất động " trên thanh menu ...

Xem thêm

D113 - Bước 1: Mô tả bđs con - bđs quản lý theo nhóm

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống bằng tên đăng nhập và mật khẩu đã đăng ký.

Bước 2:Điền đầy dủ thông tin bất động sản con ...

Xem thêm

D114 - Bước 2: Thông tin bds con - bđs quản lý theo nhóm

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống bằng tên đăng nhập và mật khẩu đã đăng ký

Bước 2:Chọn mục chức năng trên thanh menu ...

Xem thêm

D115 - Bước 3: Upload ảnh, ảnh 360, video, video 360 bđs con - bđs quản lý theo nhóm

Bước 1: Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản đã đăng kí.

Bước 2:Hoan thành lần lượt các bước 1, 2, để đến bước 3 ...

Xem thêm

D116 - Bước 4: Thông tin dịch vụ, quy chế bđs con - bđs quản lý theo nhóm

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống bằng tên đăng nhập và mật khẩu đã đăng ký.

Bước 2:Hoàn thành các bước 1, 2, 3, để đến bước 4 và bạn có thể thêm thông tin và quy chế bất động sản ...

Xem thêm